April 26, 2013

Ngegi Sem

          Click Here To Get The Song
--INTRO--

E|---------------------------------------------------3-------------|
B|---1---3---1-------1---3---1-------1---3-1-1-3-3s5---5-5-3-3s5---|
G|---------------2---------------2---------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------| x 2

C F Am C Dm 
C Dm C Dm C

C     C
Nge ge sem nge ge sem
C       C
Zhedho men ru ga wai nga
C        Em   
Tse wa ngyi su thong ni mae

   C          C
Choe sem lu thhe tshom chha me go
C        C
Nge ge sem gi dung hing na
C         Em   C
Choe ghi ming dhe de tsha ye

C    Dm   C    Dm
Bum choe sa tha, jo wai tshe lu
C    Dm    C    
Bu nga zamling na me chha bae
   C              Am
Choe dey ru ma dey ru nga choe lu gha
   C       
Dha len na nge ge sem
   C       F
Dha len na nge ge sem
   C
Dha len na nge ge sem

--SOLO--

  C        F      F            C 
E|--------------------------------------8-10-8h10p8------------------|
B|-----------8-----8s10-(8s10)-----8-10-------------10-8---8----(8)--|
G|-------7-9---7-9-------------7h9-----------------------9---(9)-----|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-----3-------------------------------------------------------------|
E|-3h5---------------------------------------------------------------|

  C
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-8---8---8h10-8h10-------------------------------------------------|
G|---9---9-----------9-7s--------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

C F Am C Dm
C Dm C

C           C
Rang sem ga wai mi dhi 
      C
Aye norbu zoom
C             C
Nge sem dhi rang wa mey ba
	     Em
Bhhha chhag mi chhag
    C
La la la....


C      Dm  C     Dm
Bum choe meb dha, nge ge sem dhi
C    Dm    C
Zung wa tsaley ra me chha bae
   C              Am
Choe gha ru ma gha ru nga choe lu gha

   C       
Dha len na nge ge sem
   C       F
Dha len na nge ge sem
   C
Dha len na nge ge sem

C F C C
C Dm C Dm
C 

C      C
Nge ge sem nge ge sem 
C      C
Norbu bay ru ga wai nga
C       Em   
Sam pey re wa dub ni mae
   C        C      
Choe sem gi doom rey nang na lu
C        C
Nge ge gha wai sang den dhi
C       Em   C
Choe gi den lu tab zha ye

C     Dm C    Dm
Zamling na lu choe ghi hingten
C     Dm   C   
Tah bu phama ra dhae na mae
   C              Am
Choe gha ru ma gha ru nga choe lu gha
   C       
Dha len na nge ge sem
   C       F
Dha len na nge ge sem
   C
Dha len na nge ge sem
   C
Dha len na nge ge sem

  

No comments:

Post a Comment