Phudo sa

Intro
A A D A

A                       A         D         A
yoeu ghi chha bi zamling dhi na lu..
A                     A            D                A
meekha zeybhi taa thong naa..tsho dhu
A                       A        D               A
dhi lu yee chhay kay wi lay nyen nga
A                   A          D            A
rewa sem lay kay dhi dhoe chi ba

E                   A          D             A
rewa sem lay kay dhi dhoe chi ba                  D                            A
dhue dha ri thongsa hoep dha lu
                  D                            A
bhu nge gi ray thha zop chhie ba
E                  D                   A
ngee...e..e.e sem" phudo sa
E                  D                   A
ngee...e..e.e sem" phudo sa 

...(music verse).....
A D A D A D A A.....


A                       A         D                 A
gang lu chha bhi khawa thongm dha lu


A                      A          D                A
hayma tshu ghi tshorwa juum.may mo
A                      A         D                  A
tasha choe luu sem ghi yee chhay yoeu
A                  A       D            A
tshorwa tabu sem lu ba me dhi

                 D                           A
ayee tasha choe ghi kadrin een
                 D                           A
ayee tasha choe ghi kadrin een
E                    D                    A
ngee ...e..e..e sem"< choe lu gha
E                    D                    A
ngee ...e..e..e sem"< choe lu gha

.....(music verse).....

A

A                   A        D                A
naam saykha sokha bja guesn mee
A                      A       D            A
buum choe ghi sem lu jurwa mee
A                     A      D             A
choe ghi ngalu gawi dhue zhey zum
A                     A         D               A
namlay soenam sabhi draybhu mee

                D                     A
ya kenchosum ghi thu jay lay
                          D                       A
buum choe dha choe ba nge sem gha
E                  D                     A A
nge..e..e..e sem choe lu gha*2

.....(music verse).......
A D A D A D A A...

A                   A          D            A
meto natsho shha wi dhue tshe lu
A                   A          D            A
sebjam gawi dhue chi eem bay mo
A                        A           D        A
dhee zum gha wi sa chha dhi na lu
A                           A          D                 A
buum nge sem dhi thrue wi zhee ra mae
E                            A         D                  A
buum nge sem dhi thrue wi zhee ra mae
                 
                      D                   A
choe drem bi sem ghi na zu dhi
                       D                      A
buum nge ghi sem ghi nay zhi zuum
E                  D                        A
nge..e..e..e sem  thrue dho sa..
E                  D                        A

nge..e..e..e sem  thrue dho sa..

E                  D                        A
nge..e..e..e sem  choe lu gha.....
E                  D                        A

nge..e..e..e sem  choe lu gha.....

End